Ogrody bez granic / Gärten ohne Grenzen

Gärten ohne Grenzen
Den Ausgangspunkt für den Workshop „Gärten ohne Grenzen“ bildet die Überzeugung, dass Gärten eine natürliche Umgebung für den Menschen sind. Von seinem Wesen her ist der Garten ein Raum, der von Menschenhand erschaffen wurde, im Einklang mit seinen Vorstellungen darüber, wie so ein idealer Garten aussehen könnte. Daraus resultiert unsere Forderung: Zugang zu Gärten und zu ihrem Entstehen darf nicht ein Privileg gesellschaftlicher Eliten sein. Es ist eines der tiefsten kulturellen und geistigen Bedürfnisse der Menschen. Und letztendlich sagen wir, dass ein Garten an jedem beliebigen Ort entstehen kann mithilfe aller möglichen erhältlichen Materialien. Daher ist es das Ziel des Workshops – durch das gemeinsame Erschaffen von Gärten an den unerwartetsten Orten mithilfe von Menschen, die diese Möglichkeiut vielleicht noch nicht hatten – gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Grenzen zu überwinden und den Teilnehmern zu ermöglichen, in ihrer eigenen Umgebung aktiv an der Raumgestaltung teilzuhaben.

Programm
Die Workshopteilnehmer bauen „Erdsessel“ nach eigenen Ideen. Der Prozess beinhaltet eine kritische Analyse des Raumes und die Wahl eines geeigneten Standortes für den eigenen Sitzplatz, das Herausschneiden des Erdreiches an dieser Stelle, Bau von Wänden für den Sitzplatz aus Weidengeflecht und dem Auffüllen der so entstandenen Form mit Erdreich. Der Brückenplatz wird zum eigenen Raum der Teilnehmer mit einem von ihnen selbst geschaffenem Ort.

Ogrody bez granic
Punktem wyjścia dla warsztatów „Ogrody bez granic” jest przekonanie, że ogrody stanowią środowisko naturalne człowieka, jeżeli takie pojęcie miałoby być zastosowane do człowieka. W istocie ogród jest przestrzenią przekształconą ręką człowieka w zgodzie z jego wyobrażeniem o tym, jak taka „idealna” przestrzeń powinna wyglądać. Stąd wynika następne założenie, że dostęp do ogrodów i możliwość ich tworzenia nie może być przywilejem elit społecznych, ale stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb kulturalnych i duchowych każdego człowieka. Ostatnim założeniem jest stwierdzenie, że ogród może powstać w każdym miejscu z wykorzystaniem dowolnych dostępnych materiałów. Celem warsztatów jest zatem – poprzez tworzenie ogrodów w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i przy pomocy osób wcześniej pozbawionych takiej możliwości – usuwanie granic społecznych, ekonomicznych, kulturowych i przygotowanie uczestników do aktywnego włączenia się w kształtowanie przestrzeni we własnym otoczeniu.

Program
Uczestnicy warsztatu budują siedziska darniowe według własnych pomysłów. Proces obejmuje krytyczną analizę przestrzeni udostępnionej przez gospodarzy, wybór miejsca na siedzisko, wycięcie darni w wybranym miejscu, wyplecenie wiklinowych ścian siedziska, wypełnienie tak powstałej formy ziemią, posadzenie wcześniej wyciętej darni i odpoczynek na tak zbudowanym przez siebie siedzisku. Wspólnym wysiłkiem wszystkich uczestników jest przestrzeń, która wydawała się bezużyteczna, zostaje „udomowiona” i staje się ogrodem.

Anna Aniśko, Tomasz Aniśko