Konferenzja ZeitBankCzasu, 2018

D:
Im Jahre 1999 haben wir begonnen, die Grenze zwischen den beiden Städten Frankfurt (Oder) und Słubice verschwinden zu lassen und seitdem leben wir eine neue gemeinsame deutsch‐polnische Stadt, die wir „Słubfurt“ nennen. Wir sind engagierte BürgerInnen beider Städte, die quasi im Modellversuch diesen neuen Stadtraum gestalten. 2009 haben wir unser eigenes „Parlament“ gegründet und 2013 haben wir mit der „ZeitBankCzasu“ unsere eigene Energietauschwährung eingeführt. Das klingt fantastisch, aber bisher ist es uns nicht gelungen, sie so richtig lebendig werden zu lassen.

Aus diesen Gründen haben wir die Idee zu diesem Energietauschgipfel entwickelt und haben Interessierte öffentlich dazu einladen, sich mit uns auszutauschen, ihre eigene Timebank vorzustellen und mit uns gemeinsam Best Practices und Probleme zu diskutieren.

Für ein Impulsreferat konnten wir Herrn Dr. Grzegorz Sobiecki von dem „Szkoła Główna Handlowa w Warszawie“ (Haupthandelsschule in Warschau) gewinnen. Im Januar/Februar 2017 hat er Untersuchungen zu Timebanks und anderen Alternativwährungen in Polen, Europa und weltweit durchgeführt und wir haben ihn darum gebeten, seine Forschungsergebnisse auf anschauliche Weise mit uns zu teilen. Aus ihrer Praxis berichteten VertreterInnen einer Zeitbank aus Tczew bei Gdańsk und Frau Kathrin Latsch von Monneta, einer Dachorganisation für komplementäre Geldsysteme. Anschließend haben wir in Arbeitsgruppen an verschiedenen Fragestellungen gearbeitet, die sich aus der Diskussion ergaben.

PL:

W roku 1999 rozpoczęliśmy proces zacierania granic między miastami Frankfurt nad Odrą oraz Słubice i od tego czasu mieszkamy w nowym wspólnym polskoniemieckim mieście, które nazywamy „Słubfurtem”. Jesteśmy zaangażowanymi mieszkańcami obu miast, którzy niejako modelują tę nową przestrzeń miejską. W roku utworzyliśmy parlament Słubfurtu a w roku 2013 wprowadziliśmy do obiegu własną walutę wymiany energii „ZeitBankCzasu”. Brzmi to fantastycznie, ale wciąż szukamy sposobu na ożywienie naszej wymiany i waluty.

Z tego powodu opracowaliśmy pomysł na polskoniemiecki szczyt wymiany energii. Zaprosiliśmy publicznie zaintersowanych do wymiany pomysłów, do przedstawienia istniejących Banków Czasu oraz omówienia najlepszych praktyk i problemów.

Wykład wprowadzający wygłosił Pan Dr Grzegorz Sobiecki z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W styczniu i lutym 2017 roku przeprowadził badania dotyczące banków czasów i alternatywnych walut w Polsce, Europie i na świecie. Na naszą prośbę, w atrakcyjny sposób, podzielił się wynikami swoich badań. Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami: Pracownicy Banku Czasu – Bankiem Życzliwości – MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w Tczewie koło Gdańska – oraz Pani Kathrin Latsch – z organizacji Monneta – organizacji patronackiej komplementarnych systemów walutowych. Następnie pracowaliśmy w grupach roboczych nad zagadnieniami wynikającymi z dyskusji.

 

 

Sponsorzy | Förderer 2017-2018:

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.